Algemene Voorwaarden

CNC Maatwerken

Tot stand gekomen op 1-3-2018.
Algemene Voorwaarden CNC Maatwerken, gevestigd aan Vitruvius 40, 3962SC, te Wijk bij Duurstede, ingeschreven bij de KvK onder nummer 71094008.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

CNC Maatwerken:
CNC Maatwerken ingeschreven bij de KvK onder nummer 71094008

Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen CNC Maatwerken en de wederpartij.

Product:
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en CNC Maatwerken.

Wederpartij:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen CNC Maatwerken en de Wederpartij.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CNC Maatwerken, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door opgestelde aanbiedingen, offertes en/of ons aangegane overeenkomsten.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien de Wederpartij naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de Wederpartij niet van toepassing. Dit is alleen niet van toepassing indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Wederpartij niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing.

5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van levering, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes

1. Al onze aanbiedingen en/of offertes dienen te worden aangemerkt als vrijblijvend aan de Wederpartij. Zij binden ons op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan CNC Maatwerken gegeven opdracht geldt als aanbod, welke eerst middels schriftelijke bevestiging onzerzijds door ons te zijn aanvaard.

2. Van de door ons gedane aanbiedingen en/of offertes maken deel uit en met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde:

 • Ontwerpen
 • Tekeningen
 • Modellen
 • Proefstukken
 • Afbeeldingen
 • Berekeningen
 • Alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben

Bovenstaande blijft, evenals door CNC Maatwerken in dit verband gemaakte mallen en/of gereedschappen eigendom van CNC Maatwerken dit moet op verzoek aan ons worden geretourneerd en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden verstrekt. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst met CNC Maatwerken komt tot stand wanneer CNC Maatwerken een door de Wederpartij betalingen van facturen of deelfacturen en/of ondertekende aanbieding en/of offerte retour heeft ontvangen, dan wel via email en/of schriftelijk bevestigd.

2. De Wederpartij is aan zijn opdracht, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden na gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de opdracht of (indien het een mondeling verstrekte opdracht betreft) na het geven van de opdracht. Een verklaring van de Wederpartij dat hij zijn opdracht wenst te annuleren of te wijzigen is schriftelijk mogelijk gedurende deze periode van 8 dagen. Bij eventuele wijzigingen/annuleringen na deze periode kan CNC Maatwerken gemaakte kosten dan wel het gehele overeengekomen offerte/factuurbedrag in rekening brengen daarnaast heeft de Wederpartij geen enkel recht op restitutie van gedane betalingen en/of aanbetalingen.

3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door CNC Maatwerken, of namens CNC Maatwerken gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden CNC Maatwerken alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door CNC Maatwerken vertegenwoordigde bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

4. Bij opdrachten boven de € 500,- of een eerste order behoudt CNC Maatwerken het recht een aanbetaling te vragen, tevens om vooruitbetaling van het volledige bedrag van de verstrekte opdracht te vragen.

Artikel 4. Prijzen

1. Genoemde prijzen zijn exclusief de wettelijke verplichtte omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief kosten voor vervoer, transporten en/of verzending en alle overige kosten in de meest ruime zin des woords.

2. De in aanbiedingen en/of offertes vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kosten, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3. CNC Maatwerken behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de Wederpartij in rekening te brengen. Daarnaast heeft CNC Maatwerken het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de Wederpartij, echter slechts indien CNC Maatwerken binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de offerte genoemde prijs voortvloeit. Indien de Wederpartij van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van CNC Maatwerken middels aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

Artikel 5. Aflevering- en leveringstermijnen

1. De door CNC Maatwerken opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die CNC Maatwerken voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in het bezit zijn van CNC Maatwerken. De door CNC Maatwerken opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dient CNC Maatwerken derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

2. Tenzij de wederpartij zelf voor expediteur, transporteur, etc. zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs, transporteur etc. voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij in de aanbieding en/of offerte uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Verzoekt een Wederpartij om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan zal CNC Maatwerken de eventuele hieraan verbonden kosten aan de Wederpartij in rekening brengen.

4. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft CNC Maatwerken het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

5. De Wederpartij is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is CNC Maatwerken gerechtigd op – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter CNC Maatwerken van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Wederpartij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is CNC Maatwerken gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de Wederpartij overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de Wederpartij, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

Artikel 6. Reclame door de Wederpartij

1. De Wederpartij staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij CNC Maatwerken heeft verstrekt.
De Wederpartij moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door CNC Maatwerken verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door CNC Maatwerken geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de Wederpartij rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door CNC Maatwerken geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de opdracht afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheid verschillen en ondergeschikten wijzigingen.

2. Klachten van de Wederpartij, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Wederpartij binnen 8 dagen na levering of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de Wederpartij (konden) worden geleverd, aan CNC Maatwerken ter kennis worden gebracht. Dit dient schriftelijk te geschieden met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Wederpartij dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de Wederpartij binnen 8 dagen na het aan het constateren van deze gebreken aan CNC Maatwerken ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.

4. Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens CNC Maatwerken betrekking hebbend op gebreken in de door CNC Maatwerken geleverde zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan CNC Maatwerken ter kennis zijn gebracht;
b. de Wederpartij CNC Maatwerken geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de Wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door CNC Maatwerken voorzien;
d. de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de Wederpartij wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden nadat de levertijd is verstreken.
f: de gebreken het geleverde te wijten zijn aan de door Wederpartij aangeleverde ontwerptekening(en), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door CNC Maatwerken geleverde zaken zal een door CNC Maatwerken aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door CNC Maatwerken geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de Wederpartij jegens CNC Maatwerken (garantie-) aanspraken doen gelden. De aansprakelijkheid van CNC Maatwerken is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. CNC Maatwerken is nimmer aansprakelijk voor schade welke ontstaan is ten gevolge van de door Wederpartij aangeleverde ontwerptekening(en).

2. Ingeval van reclame is CNC Maatwerken, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door CNC Maatwerken wordt vastgesteld en voor CNC Maatwerken tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terug ontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de Wederpartij gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben, na terug ontvangst van de geleverde zaken;
d. een in overleg met de Wederpartij te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.

3. Indien de Wederpartij zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

4. Behoudens eventuele verplichtingen van CNC Maatwerken uit hoofde van het bovenstaande is CNC Maatwerken nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Wederpartij en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die CNC Maatwerken voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). CNC Maatwerken is ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandsschade daaronder begrepen – geleden door de Wederpartij, diens ondergeschikten en bij of door Wederpartij tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

5. De Wederpartij is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de Wederpartij. CNC Maatwerken zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de Wederpartij onder derden op te slaan.

6. De Wederpartij is gehouden CNC Maatwerken te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen CNC Maatwerken mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de Wederpartij komen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Door CNC Maatwerken geleverde zaken blijven eigendom van CNC Maatwerken tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de Wederpartij uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door CNC Maatwerken geleverde zaken aan CNC Maatwerken verschuldigd is. Indien CNC Maatwerken zulks nodig oordelen heeft CNC Maatwerken het recht van de Wederpartij zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

2. De Wederpartij heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de Wederpartij, indien schriftelijk overeengekomen, toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de Wederpartij gehouden de verkregen gelden onverwijld aan CNC Maatwerken over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan CNC Maatwerken over te dragen.

4. Indien ten gevolge van be- of verwerking door de Wederpartij CNC Maatwerken eigendomsrecht rustend op de door CNC Maatwerken geleverde zaken verloren is gegaan, is de Wederpartij verplicht onverwijld ten behoeve van CNC Maatwerken een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.

5. CNC Maatwerken is ten allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de Wederpartij (of derden) bevinden, maar CNC Maatwerken in eigendom toebehoren, onder CNC Maatwerken te nemen, zodra CNC Maatwerken in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor CNC Maatwerken voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de Wederpartij na het onder CNC Maatwerken nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

6. De Wederpartij is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op verzoek van CNC Maatwerken deze verzekering aan te tonen.

Artikel 9. Betaling

1. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar CNC Maatwerken is gevestigd of contant bij aflevering of door overmaking op een door CNC Maatwerken aangewezen bank- of girorekening, in alle gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling.

2. Indien de Wederpartij niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft CNC Maatwerken het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de Wederpartij, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de Wederpartij op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

3. Ook is CNC Maatwerken gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. CNC Maatwerken is alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de Wederpartij alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door CNC Maatwerken verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de Wederpartij in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan CNC Maatwerken, dan wel de kredietverzekeraar van CNC Maatwerken, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4% per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50,– alles exclusief omzetbelasting.
Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de Wederpartij, zelfs al zou Wederpartij volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

5. Indien in de financiële positie van Wederpartij na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is CNC Maatwerken gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

6. CNC Maatwerken kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 10. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van CNC Maatwerken die van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van CNC Maatwerken kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).

Onder overmacht wordt mede verstaan:

 • Oorlog
 • Onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook
 • Blokkade
 • Boycot
 • Natuurrampen
 • Epidemieën
 • Gebrek aan grondstoffen
 • Verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden
 • Storingen in ons bedrijf
 • In- en uitvoerbeperkingen of -verboden
 • Belemmeringen veroorzaakt door maatregelen
 • Wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties

Indien CNC Maatwerken door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen is CNC Maatwerken gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de Wederpartij ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de door CNC Maatwerken gedane aanbiedingen en/of offertes en op alle door CNC Maatwerken aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door CNC Maatwerken aangegane overeenkomsten en door CNC Maatwerken verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.